رمز ۳

22:47 1401/05/14 | Marl

سلام خرت و پرتم کم شده چون کامنتا کمه😪 بدونین ناراضیم و اگه ۱۵ کامنت نشه از بعدی خبری نیست 😭😭

 

 

خوب برو پایین و اول بلایک 😁😁

 

اگه ساعت داری نگاهش کن ( ساعت گوشی نه ) 

 

ثانیه رو ببین خوب چند شد  .؟  یعنی وقتی ثانیه را دیدی روی چی بود ۱ ...۲... ۳...و..

کاری به یکان دهگان ندارم و نخواهم داشت 

حالا به اون عدد دو تا اضافه کن  همونو در نظر بگیر .

خوب حالا تو باید از اون متنفر باشی !! میتونی؟

۰ - ادرین

۲ - کاگامی 

 ۳ - کلویی

۴  - لایلا

۵ - مرینت

۶ _ لیدی باگ

۷ - رز

۸- کت نوار 

 ۹ - جولیکا

۱۰ - لوکا 

 ۱۱- کیم 

۱۲- نینو

۱۳- الیا 

۱۴ - ایوان

 

تمام 

خودم باید از لیدی باگ  متنفر باشم😭😭 ۶=۲+۴