رمز ۲

10:42 1401/05/14 | Marl

سلام سلام 

دوباره یکم خرت و پرت اضافی اوردم .

اول برو پیش مادر گلتان و سنشون را بپرس.

دهگان را نبین برو سراغ یکان  خوب یکانشو در نظر بگیر  و  هر کدوم بهت افتاد اون  خواهر یا برادرت میشه

 

۰ گابریل

۱ ادرین

 

۳ مرینت

۴لایلا

۵ لیدی باگ

۶ نینو

۷ الیا

۸ کاگامی 

۹ کت نوار 

 

خودم لیدی باگ خواهرمه به به