بهترین تک پارتی نویس این ماه:

ℂ𝕙𝕒𝕣𝕝𝕠𝕥𝕥𝕖

 مدیر وب:

yalda

نویسندگان وب:

 Marinette 

ℂ𝕙𝕒𝕣𝕝𝕠𝕥𝕥𝕖

Paniaz 2011

mmh3a

mahsa_P0)

MarI

Dorsa Maneshi